Khí động lực học

Khí động lực học

CFD trong Khí động lực học là ứng dụng rộng nhất của mô phỏng số. Khí động học bên trong và bên ngoài của vahicles, tòa nhà và máy móc có thể được mô phỏng


Bình luận