Hệ thống HVAC ô tôChủ đề cho hệ thống khí hậu CFD:

  • Khí động lực học của đơn vị HVAC, ống dẫn, thanh ghi
  • Khí động lực học thổi  , tăng áp suất và hiệu quả
  • Phân tích bên dưới hút
  • Phân phối nhiệt và phân tích chức năng
  • Phân bố nhiệt độ đồng nhất trên các ống dẫn
  • Các chế độ ngăn trước / sau / rã đông / chân / phía sau
  • Hiệu suất trao đổi nhiệt
  • Hàng không âm

Bình luận