Tư vấn FEA


Tư vấn FEA là trung tâm của những gì chúng tôi làm tại BroadTech Engineering Singapore.

Thông qua Phân tích phần tử hữu hạn , chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết các thách thức kỹ thuật kết cấu phức tạp để cho phép bạn đưa ra quyết định thiết kế kỹ thuật chính xác và có hiểu biết trong một khoảng thời gian ngắn hơn.

Với phân tích phần tử hữu hạn ( dịch vụ FEA ), chúng tôi cung cấp cho bạn bản phân tích mô phỏng FEA sâu sắc , được tùy chỉnh hoàn toàn dựa trên ứng dụng trong thế giới thực của bạn.
Để có mức độ chân thực và chính xác cao hơn trong việc dự đoán hành vi hiệu suất của các cấu trúc, chúng ta có thể sử dụng phần mềm FEA tiên tiến của mình để tham số hóa một cách có hệ thống mô phỏng để cho phép phân tích FEA phân tích nhiều kịch bản thiết kế.

Ứng dụng của FEA Consulting

● Phân tích độ bền
● Phân tích động cơ thể cứng nhắc
● Phân tích rung động
● Tương tác cấu trúc chất lỏng
● Phân tích nhiệt
● Phân tích tác động sốc
● Tối ưu hóa và phân tích sức mạnh vật liệu
● Phân tích tổng hợp
Dịch vụ tư vấn phân tích phần tử hữu hạn chuyên nghiệp (FEA) toàn diện.

Tại BroadTech Engineering, chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ tư vấn kỹ thuật phân tích phần tử hữu hạn (FEA).

Một số loại phân tích kỹ thuật FEA phổ biến mà chúng tôi đã giải quyết thành công cho các khách hàng tư vấn FEA của chúng tôi bao gồm phân tích Kết cấu, Nhiệt, Mệt mỏi, Hỗn hợp, Động lực học và Giao diện cấu trúc chất lỏng (FSI).

Bình luận