Nhiệt động lực học

Nhiệt động lực học

Nhiệt độ, làm mát và chữa bệnh, chuyển đầu (dẫn, đối lưu) là một phần của phân tích nhiệt động lực học


Bình luận