KHÓA HỌC NHÓM SOLIDWORKS SIMULATION

Course
Course

ANSYS Fluent® là phần mềm CFD thương mại và cung cấp rất nhiều tính năng để giải quyết mọi thứ bạn có thể tưởng tượng (phản ứng hóa học, nhiễu loạn, t...

FEM
FEM

    • ANSYS Workbech cơ bản     • Cài đặt chương trình, giới thiệu ANSYS Workbech     • Giới thiệu các phần mềm xây dựng mô hình 3D như (CATIA,...

OpenFOAM-Course
OpenFOAM-Course

• Có khái niệm căn bản về phương pháp thể tích hữu hạn; nắm vững các lệnh Linux cần thiết và các chức năng phổ biến của phần mềm OpenFOAM.     • Có...

ANSYS-Fluent-Course
ANSYS-Fluent-Course

    • ANSYS Workbech cơ bản     • Cài đặt chương trình, giới thiệu ANSYS Workbech     • Giới thiệu các phần mềm xây dựng mô hình 3D như (CATIA,...